Hrátky s batolátky

Kurz pro rodiče s dětmi od 3 do 18 měsíců.

Jde o setkání rodičů s dětmi stejného věku, ve kterých se věnujeme stěžejním momentům vývoje dítěte. 

Kurz probíhá jednou týdně, 1 lekce/30 minut,

pondělí a středa dopoledne,

cena: 10 lekcí/350 Kč

Lektorka: Jolana Valášková

Náplní jsou především pohybové hry spojené s říkankami a písničkami, rozvíjející hry, zaměřené na jemnou a hrubou motoriku. Tento kurz poskytuje rodičům inspiraci, jak s kojencem nebo batolátkem cvičit, jak rozvíjet jeho pohybové dovednosti, podporovat psychomotorický vývoj a upevňovat vzájemnou citovou vazbu. Kurz je pro rodiče zároveň možností sociálního kontaktu dítěte s vrstevníky a díky důrazu na pohyb umožňuje nejmenším prožitím vše nové přirozeně hravým a radostným způsobem.

 

Kolo, kolo mlýnský

Kurz rytmicko pohybová výchova od 1,5 roku do 3 let, která navazuje na kurz hrátky s batolátky.

 

V bloku lidových písní, říkanek a tanečků a her se děti spolu s lektorem a rodiči učí porozumění řeči, rozvíjí slovní zásobu a práci v kolektivu.

Kurz probíhá jednou týdně, 1 lekce/30 minut, středa a čtvrtek dopoledne, cena: 10 lekcí/350 Kč

Lektorka: Jolana Valášková

 

Hry pomáhají budovat vstřícnou atmosféru. Jsou jednoduché, nekonfrontační, nesoutěživé a zábavné. Umožňují poznávat vlastní tělo a jeho fungování. Hlavním cílem je děti zaujmout a pobavit. Lekce je zakončena zpěvem lidových písní, za doprovodu rytmických nástrojů se u dětí rozvíjí rytmus, hudebnost a přirozený taneční pohyb. 

 

Malovaná písnička

20200922_100256.jpg

Každé úterý dopoledne.
12 lekcí - 600 Kč, 1 lekce/60 minut


lektorka: Lenka Janečková Faciníková

Pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let. Kurz, který kombinuje výtvarnou činnost s hudební. Výtvarné činnosti využívají přirozenou zvídavost a nápaditost nejmenších dětí a poskytují jim možnost uplatnit jejich stále vzrůstající schopnosti.

Dítě se při navrhovaných činnostech baví a současně se rozvíjí i mnohé jeho dovednosti, jako je zručnost při práci s různými materiály, nápaditost, zájem o poznávání světa a jeho zákonitostí.

 

Náplň výtvarné části: jednoduché malování, lepení, trhání, střihání, ruce a těsto, barevné stopy apod.

V ceně kurzu je započten i vstup do herny a to po skončení kurzu do 12 hodin.

 

Výtvarné hrátky

20200921_170414.jpg

Každé pondělí od 16 hod. 
12 lekcí - 600 Kč, 1 lekce/60 až 80 minut


lektorka: Jolana Valášková


Pro děti předškolního věku bez rodičů. Jednou z nejvýznamnějších tvořivých činnosti dětí předškolního věku je bezpochyby činnost výtvarná. Je důležitou součástí formování osobnosti a poznávání okolního světa.

 

Výtvarná činnost má nezanedbatelný význam ve výchově k samostatnosti: dítě se postupně učí poradit si bez pomocí druhých, vybrat si potřebné nástroje a správně je použít, zdokonalit manuální dovednosti, hodnotit výsledek, komentovat svou práci, vyměňovat si názory s ostatními dětmi.

 

V ceně kurzu je započten i vstup do herny a to od 17 do 18 hod.

 

Předškoláček

Máte doma budoucího prvňáčka?

Kurz pro děti od 5 let bez rodičů

Probíhá jednou týdně, středu v 16 hodin.

Začínáme v říjnu!

10 lekcí - 400 Kč, 1 lekce/45 minut

Předškoláček není napodobeninou opravdové školy. Nenaučí děti číst, psát a počítat. Předškoláček je výbornou přípravou budoucích prvňáčků na práci ve škole. Hlavní důraz je kladen na nácvik pozornosti, soustředěnosti dětí. Na správné sezení při práci, správné držení tužky, na dovednost právi dokončit.

 

Lekce obsahují od všeho trochu - grafomotorická cvičení, jazykové hry, jednoduché počítání, ale i orientaci v prostoru nebo v tělesném schématu. Jsou zaměřeny také na rozvoj sociálních dovedností - zvládání různých společenských rolí, respektování autority, spolupráce, dodržování předem dohodnutých pravidel chování, komunikace.

V průběhu lekcí se děti připravují nejen na zápis do 1. třídy, ale chystají se na velkou změnu v dosavadním životě tak, aby pro ně byl nástup do školy co nejpříjemnější.

 

Pro zajištění individuálního přístupu je v jednom kurzu max. 10 dětí. Po skončení každé lekce mají rodiče možnost osobní konzultace s paní učitelkou.

 

Kurz vede paní učitelka ZŠ Ing. Monika Matušincová

 

Jóga pro děti

Momentálně neprobíhá!

Kurz pro děti od 4 let bez rodičů.

Probíhá každý čtvrtek v 15.30 hod.

1 lekce - 50 Kč, 1 lekce/60 minut

Jóga, ta je zkrátka prima,

i když je to někdy dřina.

Lektorka: Danuše Šidlíková - učitelka MŠ

Cvičení jógy by dětem mělo přinášet především radost s pohybu. Děti se mohou nenásilnou a zábavnou formou naučit zacházet správně a ohleduplně se svým tělem i emocemi. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. V rámci praktikování jógy se děti učí odpočívat, což jim může napomoci k lepší koncentraci a také zvládání stresových situací.

 

Cvičení pro těhotné

Nastávající maminky si mohou zacvičit, zarelaxovat a popovídat.

Kvalitní příprava na těhotenství a porod pomůže překonat psychické i fyzické obtíže.

Cvičení pro těhotné ženy proplácí zdravotní pojišťovny!

  

Každé pondělí  v 17.15 hod.

Začínáme až v říjnu!

10 lekcí - 500 Kč, 1 lekce/60 minut

Pod vedením zkušené porodní asistentky Jany Hanákové.

  • technika správného dýchání

  • odbourání stresu

  • jógóvé pozice

  • protažení a posilnění svalstva

  • relaxační polohy

  • prohloubení spojení s miminkem

 

Montessori herna

71594513_2414966435498300_12465214434207

Přijďte se k nám podívat, inspirovat se a společně s dítětem si hernu vyzkoušet.

 

Montessori herna je určena pro rodiče s dětmi od 2 let.

V ceně je zahrnut i vstup do MC Srdíčko: 1 návštěva/40 Kč/1 dítě.
První vstup je ZDARMA.
Každou středu od 8.30 do 11.30 hod. - hernu chystáme pouze pro předem přihlášené - stačí den dopředu tel. 731773076 nebo email: m.c.srdicko@seznam.cz
 
Herna má kapacitu 10 dětí.

Při první návštěvě vás seznámíme s pravidly a smyslem herny. Seznámíme a poradíme s pomůckami a prací s nimi. Postupně se vše naučíte a pochopíte.  

Pomůcky, které uvidíte v herně jsou vyrobeny podle výzkumů italské lékařky a pedagožky Marie Montessori. 

Montessori herna v MC Srdíčko je prostor, ve kterém je pro malé děti připravené prostředí odpovídající jejich potřebám podle věku, schopností a fyzických proporcí. Připravené prostředí je přizpůsobeno velikosti dítěte, uklizené, čisté, má řád a vše je dítěti lehce dostupné, aby si mohlo samo zvolit s jakou pomůckou chce pracovat. Různorodý materiál je umístěn v otevřených policích ve výši dostupné dětem. Stoly a židle jsou také ve velikosti pro děti předškolního věku.

 

Dospělí mají v herně možnost se na své děti naladit, sledovat jejich činnost, zájmy a jednání a společný čas si vědomě užívat.

Děti se při hře s předměty připravenými podle výzkumů Marie Montessori samovolně a přirozeně rozvíjí. Učí se pohybem, vnímají celým tělem, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a také koordinaci ruky a oka, připravují se na psaní, rozvíjí jazyk a porozumění řeči, setkávají se se základy matematického myšlení, na základě prožitků si vytvářejí mentální obrazy, rozvíjejí estetické cítění, citlivost, kreativitu, soustředění a pozornost. Celkově děti sbírají nové zkušenosti a dochází u nich k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti.

 

Dítě vždy pracuje s jednou pomůckou a to u stolu nebo na koberci.

V herně respektujeme senzitivní (citlivé) fáze ve vývoji dítěte. 

Řád – ukládáme hračky na stejná místa, dítě pracuje s tím, co ho zaujme a svým vlastním tempem. 

Sociální vývoj – děti nás neustále sledují a všímají si, jak co děláme a jak se chováme a ve všem co se jim zalíbí nás napodobují – dávejme jim správné příklady.  

Smyslový vývoj - děti tříbí své smysly – rády  ochutnávají, očichávají, hladí různé povrchy, poslouchají pozorně různé zvuky a vše samozřejmě sledují. 

Jazyk – povídáme si s dětmi, čteme, zpíváme, mluvíme jasně a srozumitelně. 

Zájem o malé předměty – nabízíme dětem hry a aktivity, kde pracují s malými a zajímavými předměty. 

Pohyb – patří sem hrubá i jemná motorika, je velmi důležité v jakém prostředí se dítě rozvíjí. Pro hrubou motoriku potřebuje dítě lézt, balancovat, skákat, plazit se, přenášet prázdné a plné předměty. Práce rukou a rozvoj jemné motoriky je také velmi důležitá – práce s materiálem a pomůckami, které rozvíjejí koordinaci oko – ruka, dotýkat se různých povrchů, vkládat a zastrkávat různé předměty do jiných, otáčet a ohmatávat různé tvary.

Najdete zde spoustu činností z praktického života. Dítěti to pomáhá vytvářet řád a pořádek. Učí se jak jednotlivé předměty fungují a k čemu jsou určeny. Tyto činnosti jsou velmi oblíbené a děti baví. Aktivity praktického života uvádějí dítě do skutečnosti a pomáhají mu v pochopení určitých souvislostí. Děti milují skutečné věci. Proto je baví přesypávat, přelívat, nalívat, zametat, utírat prach, prostírat, stolovat, používat a skládat ubrousky, zapínat knoflíky, zip, zavazovat tkaničky atd. Aktivity praktického života jsou cenné také v tom, že se v nich objevují prvky, které mají velký význam pro psaní, čtení a matematiku. Je to úchop třemi prsty, postup práce zleva doprava nebo shora dolů. Praktický život vede dítě k nezávislosti, po které velmi touží. Tím, že se stává nezávislejším, dochází k jeho uvědomělejšímu začlenění do prostředí a společnosti.