Provozní řád MC Srdíčko

ČLENSTVÍ

Členem MC se stává každá příchozí maminka. Tímto členstvím ji nevznikají žádné povinnosti, kromě dodržování pravidel uvedených v tomto provozním řádu. Do činnosti MC se může zapojit podle své chuti a potřeb svého dítěte. Má možnost aktivně se podílet na tvorbě programu a dalších činností, které v MC probíhají.

 

PŘÍSPĚVKY

Jednorázový poplatek při registraci je 100 Kč. Měsíčně 150 Kč, nebo 30 Kč za návštěvu.

 

BEZPEČNOST

Za bezpečnost svou i svých dětí po dobu pobytu v MC zodpovídá matka. V běžném provozu, při oslavách a akcích je zakázáno v celém objektu MC kouřit a požívat alkoholické nápoje.

 

HYGIENA

Povinností maminek navštěvujících MC je používat domácí obuv nebo návleky pro sebe i pro děti, odnášet použité pleny a nechodit do MC s nachlazenými či nemocnými dětmi.

GDPR

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce osobních údajů:

Mateřské centrum Srdíčko, organizační složka města Holešov, Školní 1582, 769 01 Holešov

(dále jen „Mateřské centrum Srdíčko“)

 

„Mateřské centrum Srdíčko“ je organizační složkou Města Holešov. Hlavním jeho úkolem a zaměřením jsou činnosti a aktivity komunitního centra profilované svým programem především na pomoc rodinám s malými dětmi předškolního věku, výchovu a vzdělávání dětí.

V rámci zajišťování svých činností a aktivit „Mateřské centrum Srdíčko“ zpracovává osobní údaje zejména pro organizační zajištění a plnění oprávněných zájmů v souvislosti s aktivitami komunitního centra.

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu  s jejich zpracováním.

 

POJMY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  - o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Pro „Mateřské centrum Srdíčko“ jsou subjekty údajů děti (zákonní zástupci dětí).

Osobní údaj (dále jen „OÚ“) - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel „OÚ“ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření „Mateřského centra Srdíčko“ zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování „OÚ“ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat (viz přehled účelů zpracování).

Titul zpracování „OÚ“ – zákonnost (legálnost) zpracování „OÚ“. „Mateřské centrum Srdíčko“ zpracovává pouze „OÚ“ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje „OÚ“ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány. „Mateřské centrum Srdíčko“ získává „OÚ“ od subjektu údajů zejména od zákonných zástupců dětí pro řádné poskytování výchovně vzdělávacích služeb komunitního centra a další aktivity související  s plněním oprávněného zájmu „Mateřského centra Srdíčko“.

Příjemce „OÚ“ - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. „Mateřské centrum Srdíčko“ „OÚ“ subjektu údajů poskytuje dalším příjemcům pouze na základě zákonných povinností „Mateřského centra Srdíčko“, nebo na základě souhlasu.

Zpracování „OÚ“ - jakákoli operace s osobními údaji, jako je jejich sběr, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů organizace nepraktikuje.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ „OÚ“

„Mateřské centrum Srdíčko“ zpracovává zejména osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, externích pracovníků v souladu s principy „obecného nařízení“. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování

 • účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely)

 • minimalizace OÚ, (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)

 • přesnost a aktuálnost, (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální „OÚ“ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)

 • omezené uložení –„ OÚ“ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány,

 • integrita a důvěrnost – „OÚ“ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

ZPRACOVÁNÍ „OÚ“

„Mateřské centrum Srdíčko“ zpracovává „OÚ“ subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

 • plnění právní povinnosti

 • plnění smlouvy

 • oprávněný zájem správce

 • souhlas subjektů údajů.

Plnění právní povinnosti

Na „Mateřské centrum Srdíčko“ se při poskytování výchovně vzdělávacích služeb a obdobného  plnění v rámci činnosti a aktivit komunitního centra vztahuje řada závazných předpisů ČR, které organizaci ukládají právní povinnosti spojené s „OÚ“ subjektů údajů. Jedná se např. o Občanský zákoník.

 

 

 

Plnění smlouvy

„Mateřské centrum Srdíčko“ okrajově zpracovává „OÚ“ subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních vztahů obou smluvních stran.

Oprávněný zájem správce

Právní titul oprávněného zájmu „Mateřského centra Srdíčko“ se uplatňuje u takových zpracování „OÚ“, kde převažují legitimní zájmy či práva „Mateřského centra Srdíčko“ nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu s „Mateřským centrem Srdíčko“. Jedná se např. o ochranu života a zdraví dětí, zaměstnanců, o ochranu majetku „Mateřského centra Srdíčko“, osob vstupujících do objektů „Mateřského centra Srdíčko“ apod.

Souhlas subjektu údajů

V případě, že organizační složka města Holešova zpracovává „OÚ“subjektuúdajů pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu sezpracováním „OÚ“ ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění závazku. Udělený souhlas lze kdykoliv jednoduše zčásti nebo celý odvolat. Jedná se např. o účast na soutěžích a olympiádách, pořizování obrazových záznamů, evidenci kontaktních údajů zákonných zástupců, vstupu do objektu „Mateřského centra Srdíčko“ pří konání různých společensko-kulturních akcí apod.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování,

 • informace o kategoriích „OÚ“,

informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou „OÚ“ předávány, informace o plánované době, po kterou jsou „OÚ“ uloženy,

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,

 • konkretizaci oprávněného zájmu správce,

 • informace o zdroji, ze kterého „OÚ“ pocházejí,

Dále má subjekt údajů právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané u “Mateřského centra Srdíčko“ jsou nepřesné),

 • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste „Mateřskému centru Srdíčko“ poskytl/a,

 • podat stížnost u dozorového orgánu.

 

KONTAKTNÍ MÍSTO:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ: 27921344, obchod@i3c.cz, tel. číslo: 543 214 714, datová schránka mazc9cz.